Õpilasürituse stsenaarium: Rakett69 õpihuvilaager (30. oktoober 2021. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Olle Arak, füüsikaõpetaja
Üritus sisestatud: 14. oktoober 2021. a. kell 15.49
Üritus muudetud: 14. oktoober 2021. a. kell 15.49
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Avastades, lahendades ja katsetades õpime paremini mõistma loodusteaduseid ja tunneme ennast täpselt nagu Rakett69 telesaates.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • kultuuri- ja väärtuspädevus
 • sotsiaalne ja kodanikupädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatika-
 • loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus
 • ettevõtluspädevus
 • digipädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
 • saarlus
Toimumise aeg:
10.00-16.00
Toimumise koht:
001
Sihtgrupp:
7.-9. klassi õpilased (kutsetega)
Kirjeldus:
PÄEV 3
10:00 - 10.30 Eelmise päeva kokkuvõte
10:30 - 14:30 Saade 3
10:45 - 11:45 Ülesanne 1
11:45 - 12:45 LÕUNASÖÖK
12:45 - 13:45 Ülesanne 2
13:45 - 14:15 Sirutuspaus
14:15 - 14:30 Duell
14:30 - 15:00 Snäkipaus
15:00 - 15:30/16:00 Kokkuvõtete tegemine, laagri lõpetamine
Vastutaja:
Olle Arak
Korraldustoimkond:
Olle Arak

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)