Õpilasürituse stsenaarium: Miniturniir 5.-7. klass (11. oktoober 2021. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kersti Truverk, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 5. oktoober 2021. a. kell 09.11
Üritus muudetud: 5. oktoober 2021. a. kell 09.11
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Ettevalmistus Miniturniiri saates osalemiseks.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • kultuuri- ja väärtuspädevus
 • sotsiaalne ja kodanikupädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatika-
 • loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus
 • ettevõtluspädevus
 • digipädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
kell 9.30-10.15
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
5.-7. klass
Kirjeldus:
Iga 5.-7. klass paneb välja 5-liikmelise meeskonna oma taibukatest ja saadab võistkonna õigel ajal aulasse mälumängule. Mälumäng toimub E, 11. oktoobril aulas kell 9.15- 10.45. Õpetajatele on teada antud, et võistkonnas osalejad puuduvad neil kellaaegadel tundidest. Võitja võistkond sõidab Tallinnasse Vikerraadio stuudiosse Miniturniiri salvestusele.
Vastutaja:
Kersti Truverk
Korraldustoimkond:
Kersti Truverk ja Virge Lember, Kristin Lauri

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)