Õpilasürituse stsenaarium: Rakett69 õpihuvilaager (21. oktoober 2021. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Virge Lember, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 20. september 2021. a. kell 21.49
Üritus muudetud: 6. oktoober 2021. a. kell 17.21
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Avastades, lahendades ja katsetades õpime paremini mõistma loodusteaduseid ja tunneme ennast täpselt nagu Rakett69 telesaates.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • kultuuri- ja väärtuspädevus
 • sotsiaalne ja kodanikupädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtluspädevus
 • digipädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
 • saarlus
Toimumise aeg:
10.00 -16.00
Toimumise koht:
309, 307, 306
Sihtgrupp:
6.a, 6.c, 4.a
Kirjeldus:
PÄEV 1
10:00 - 10:30 Sissejuhatus Rakett69 pardale.
10:30 - 14:30 Saade 1 - Geomeetria, mõõtmine, inseneeria, loogika, kombinatoorika
10:45 - 11:45 Ülesanne 1
11:45 - 12:45 LÕUNASÖÖK
12:45 - 13:45 Ülesanne 2
13:45 - 14:15 Sirutuspaus
14:15 - 14:30 Duell
14:30 - 15:00 Snäkipaus
15:00 - 16:00 Sotsiaalne tegevus/mäng
Vastutaja:
Virge Lember
Korraldustoimkond:
Ruth Rist
Sirje Mehik
Virge Lember

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)