Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13348 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Matemaatika: 6b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Signe Vahkal

matemaatikaõpetaja

Kontakt: Signe.Vahkal@nooruse.edu.ee

Loodud: 21. oktoober 2021. a. kell 10.46
Muudetud: 21. oktoober 2021. a. kell 10.46

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 5 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Selleks, et õpilane suudaks lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside (valemite, mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist

Põhikooli matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab;
2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse;
3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt;
4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid;
5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid;
6) kasutab õppides IKT vahendeid;
7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.nädal:
Kordamine
Harilik murd.
Murrujoone tähendus.
2.nädal:
Arvkiir.
Liht- ja liigmurd.
Murru taandamine.
3.nädal:
Murru laiendamine.
Murdude teisendamine ühenimelisteks.
Võrdlemine.
KONTROLLTÖÖ " Harilik murd. Teisendused."
4.nädal:
Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine.
Tekstülesanded.
5.nädal:
Segaarvud.
Liigmurru teisendamine segaarvuks ja vastupidi teisendus
6.nädal:
Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine
Laenamine.
7.nädal:
Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine.

VAHEAEG

8.nädal;
Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine
Kümnendmurru teisendamine harilikuks murruks.
Hariliku murru teisendamine harilikuks murruks.
Kümnendlähendid.
9.nädal:
Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine.
Kordamine tööks.
KONTROLLTÖÖ:" Murdude liitmine ja lahutamine."
10.nädal:
Murdude korrutamine.
Tekstülesanded
11.nädal:
Murdude jagamine.
Tekstülesanded
12.nädal:
Kõik tehted murdudega

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased teisendavad harilikkke murde kümnendmurdudeks ja vastupidi ning oskavad neid liita, lahutada, korrutada ja jagada

Hindamine üles

Trimestri jooksul kaks etteteatatud kontrolltööd. Mitterahuldvalt hinnatud tööle on võimalik teha üks järeltöö, tööle järgneva 10 päeva jooksul. Õpetajal on õigus arvestada edukalt sooritatud kontrolltööd ka eelnevate väiksemate tööde hinnete parandusena, kui teema kattub. Järeltööle saab õpilane ainult vigade paranduse ettenäitamisel. Vigade parandust saab teha ka koos õpetajaga konsultatsiooni tunnis.
Tööde hindamine:90-100% hinne 5; 75-89% hinne 4; 50-74% hinne 3; alla 50% hinne 2
Koduse töö tegemata jätmise korral on õpilasel kohustus ilmuda samal päeval peale tunde mat. õpetaja juurde ülesandeid lahendama.
Lõpphinne-summeeritakse õpilase poolt kontrolltööde eest saadud punktid ja arvutatakse protsent kogu(max)punktide summast eelpool antud skaala järgi. Kokkuvõtva hinde protsendile lisandub juurde 2% kui kõik tunnikontrollid on sooritatud vähemalt hindele"4" või "5"

Konsultatsiooni neljapäeval kell 15.00 ruumis 401

Kasutatud kirjandus:E.Nurk,A.Telgmaa,A.Undusk; Matemaatika 6.kl.
E.Nurk; Jaotusmaterjale matemaatikast.
Kinnistamisülesannete kogu.