Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13348 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Matemaatika: 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Signe Vahkal

matemaatikaõpetaja

Kontakt: Signe.Vahkal@nooruse.edu.ee

Loodud: 21. oktoober 2021. a. kell 10.28
Muudetud: 21. oktoober 2021. a. kell 10.28

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 4 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Selleks, et õpilane suudaks lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside (valemite, mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist
Põhikooli matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab;
2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse;
3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt;
4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid;
5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid;
6) kasutab õppides IKT vahendeid;
7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.nädal:
Kordamine-harilik murd
Tehted harilike murdudega
Kahe negat.arvu liitmine
Kahe erimärguilise arvu liitmine
2.nädal:
Ratsionaalarvude liitmine
Ratsionaalarvude lahutamine
3.nädal:
Tehted rats.arvudega
Avaldise väärtus
Tekstülesandeid
4.nädal:
Rats.arvude korrutamine
Korrutamise seadused
Mitme arvu korrutamine
Rats.arvude jagamine
5.nädal:
Rats.arvude jagamine
Korrutamine ja jagamine
Avaldise väärtus
Tekstülesanded
6.nädal:
Tehted rats.arvudega
Teheteread
Kordamine tööks
KONTROLLTÖÖ" Tehted rats.arvudega"
7.nädal:
Teheteread
Raskemaid ülesandeid
Protsendi kordamine
Osa leidmine

VAHEAEG

8.nädal:
Terviku leidmine
Tekstülesanded
Osamäära leidmine
Rakendused
Tekstülesanded
9.nädal:
Suuruse muutumine protsentides
Rakendused
Intress, intressimäär
Protsendipunkt
10.nädal:
Elulisi ülesandeid
Kordamine
KONTROLLTÖÖ:" Protsent"
11.nädal:
Võrrandi mõiste ja lahend
Võrrandi põhiomadused
Ühe tundmatuga lin.võrrandi lahendamise skeem
Võrrandite lahendamine
12.nädal:
Võrrandite lahendamine
Murruga võrrand
Võrrandite koostamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased sooritavad tehteid rats.arvudega peast ja kirjalikult;
lahendavad protsentülesandeid ja rakendavad protsenti elulistes ülesannetes;
lahendavad ühetundmatuga lineaarvõrrandit

Hindamine üles

Trimestri jooksul kaks etteteatatud kontrolltööd. Mitterahuldvalt hinnatud tööle on võimalik teha üks järeltöö,tööle järgneva 10 päeva jooksul. Õpetajal on õigus arvestada edukalt sooritatud kontrolltööd ka eelnevate väiksemate tööde hinnete parandusena, kui teema kattub. Järeltööle saab õpilane ainult vigade paranduse ettenäitamisel. Vigade parandust saab teha ka koos õpetajaga konsultatsiooni tunnis.
Tööde hindamine:90-100% hinne 5; 75-89% hinne 4; 50-74% hinne 3; alla 50% hinne 2
Lõpphinne-summeeritakse õpilase poolt kontrolltööde eest saadud punktid ja arvutatakse protsent kogu(max)punktide summast eelpool antud skaala järgi. Kokkuvõtva hinde protsendile lisandub juurde 2% kui kõik tunnikontrollid on sooritatud vähemalt hindele"4" või "5"

Konsultatsiooni neljapäeval kell 15.00 ruumis 401

Kasutatud kirjandus:E.Nurk,A.Telgmaa,A.Undusk; Matemaatika 7.kl.
E.Nurk; Jaotusmaterjale matemaatikast.
Kinnistamisülesannete kogu.