Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13348 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kunst: 9a, 9b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ene Pidmann

kunstiõpetuse õpetaja

Kontakt: Ene.Pidmann@nooruse.edu.ee

Loodud: 15. september 2021. a. kell 11.52
Muudetud: 15. september 2021. a. kell 11.52

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
1) oskab loomingulises tegevuses, loovtöö, uurimise ja refleksiooni käigus kasutada loova ja kriitilise mõtlemise ning probleemi lahendamise oskusi;
2) tunnetab ja arendab oma loomingulisi võimeid, väärtustab isikupära ja erinevaid lahendusi;
3) õpib tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstitöid, rakendades õpitud teadmisi ja oskusi;
4) eksperimenteerib mõtete, mõistete, vahendite, materjalide ning tehnikatega;
5) töötab iseseisvalt ja teeb koostööd kaaslastega;
6) rakendab omandatud oskusi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;
7) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti;
8) seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut;
9) mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt, teadvustab kultuurilist mitmekesisust ja kunsti rolli ühiskonnas;
10) väljendab oma arvamusi ja teadmisi suuliselt ning kirjalikult, kasutades (kunsti)oskussõnavara;
11) mõtestab esemelise ja ruumilise keskkonna ning disaini näidete esteetilisi, eetilisi, funktsionaalseid ja ökoloogilisi aspekte;
12) omab ülevaadet kunsti-, disaini- ja arhitektuurivaldkonnaga seotud ametitest ja elukutsetest.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. õppenädal, 03.09.2021
Sissejuhatus ainesse. Tutvumine ainekaartiga - teemad, töövahendid, eesmärgid, oskused, nõudmised, hindamine.
Joonegraafika. Joonestamine. Individuaalne töö.
Töövahendid: paber A 4, harilik pliiats, pikem joonlaud ja kustutuskumm.

2. õppenädal, 10.09.2021
Joonegraafika joonestamine ja kujundamine. Individuaalne töö.
Töövahendid: paber A 4, harilik pliiats, pikem joonlaud, kustutuskumm ja viltpliiatsid.


3. õppenädal, 17.09.2021
Joonestamine ja kujundamisõpetus.
Joonegraafika joonestamine ja kujundamine. Individuaalne töö.
Töövahendid: paber A 4, pikem joonlaud ja viltpliiatsid.

4. õppenädal, 24.09.2021
Joonestamine ja kujundamisõpetus.
Joonegraafika joonestamine ja kujundamine. Individuaalne töö.
Töövahendid: paber A 4, pikem joonlaud värvi- ja viltpliiatsid.

5.õppenädal, 01.10.2021
Joonestamine ja kujundamisõpetus.
Joonegraafika joonestamine ja kujundamine. Individuaalne töö.
Töövahendid: paber A 4, pikem joonlaud värvi- ja viltpliiatsid.
-----------------------------------------------------------
6. õppenädal 08.10.2021
Perspektiivi- ja joonestamisõpetus.
Perspektiivi liigid, ühe koondumispunktiga perspektiiv. Interjöör.
Näited internetist, õpilaste tööd.
Töö alustamine.
Töövahendid: paber A 4.pikem joonlaud, harilik pliiats, kustutuskumm, pliiatsiteritaja.

7. õppenädal 15.10.2021
Perspektiivi- ja joonestamisõpetus.
Ühe koondumispunktiga ruumi sisekujundus e interjöör.
Alusjoonise joonestamise lõpetamine.
Töövahendid: paber A 4.pikem joonlaud, harilik pliiats, kustutuskumm, pliiatsiteritaja.

8. õppenädal 22.10.2021
Perspektiivi- ja joonestamisõpetus.
Ühe koondumispunktiga ruumi sisekujundus.
Alusjoonise kujundamine - värvimine.
Töövahendid: pikem joonlaud, värvi- ja viltpliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja.

9. õppenädal, 29.10.2021
Vaheaeg

10.õppenädal, 05.11.2021
Perspektiivi- ja kujundamisõpetus.
Ühe koondumispunktiga ruumi sisekujundus.
Alusjoonise kujundamine - värvimine.
Töövahendid: pikem joonlaud, värvi- ja viltpliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja.

11. õppenädal, 12.11.2021
Perspektiivi- ja kujundamisõpetus.
Ühe koondumispunktiga ruumi sisekujundus.
Alusjoonise kujundamine - värvimine.
Töövahendid: pikem joonlaud, värvi- ja viltpliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja.
Töö lõpetamine.
------------------------------------------

12. õppenädal, 19.11.2021
Kujutamisõpetus.
Saaremaalt pärit kirjanikud. Slaidiprogramm.
Portree.
Pildi, telefoni järgi kujutamine.
Alusjoonis.
Töövahendid: paber A 4, harilik pliiats, kustutuskumm.

13. õppenädal, 26.11.2021
Kujutamis ja kujundamisõpetus.
Saaremaalt pärit kirjanikud.
Portree.
Pildi, telefoni järgi kujutamine.
Alusjoonise kujundamine..
Töövahendid: paber A 4, harilik pliiats, kustutuskumm, värvipliiatsid.

14. õppenädal, 03.12.2021
Kujundamisõpetus.
Saaremaalt pärit kirjanikud.
Portree.
Pildi, telefoni järgi kujutamine.
Alusjoonise värvimine.
Töövahendid: paber A 4, harilik pliiats, kustutuskumm, värvipliiatsid.

15. õppenädal, 10.12.2021
Kujundamisõpetus.
Saaremaalt pärit kirjanikud.
Portree.
Pildi, telefoni järgi kujutamine.
Alusjoonise kujundamine..
Töövahendid: paber A 4, harilik pliiats, kustutuskumm, värvipliiatsid.
-------------------------------------------

16. õppenädal, 17.12.2021
Kujundamisõpetus.
Maailmakuulsad kunstnikud.
Slaidiprogramm

17. -19 õppenädal, 24.12.2021-07.01.2022
Vaheaeg.

20. õppenädal, 14.01.2022
Kujutamisõpetus.
Maailmakuulsad kunstnikud ja nende tööde jäljendamine.
Alusjoonise kujutamine.
Töövahendid: paber A4, harilik pliiats , kustutuskumm.

21. õppenädal, 21.01.2022
Kujundamisõpetus.
Maailmakuulsad kunstnikud ja nende tööde jäljendamine.
Alusjoonise maalimine guaššvärvidega.
Töövahendid: guaššvärvid, pintslid, veetops, segamisalus, paber või lapp pintslite, laua puhastamiseks.

22. õppenädal, 28.01.2022
Kujutamisõpetus.
Maailmakuulsad kunstnikud ja nende tööde jäljendamine.
Alusjoonise maalimine guaššvärvidega.
Töövahendid: guaššvärvid, pintslid, veetops, segamisalus, paber või lapp pintslite, laua puhastamiseks.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) teab Eesti ja maailma kunsti- ja kultuuriobjekte ning kunstnikke, teadvustab kunsti rolli ühiskonnas; seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja tehnoloogia arengut;
2) visandab, kavandab loovülesandeid lahendades, otsib ja arendab erinevaid lahendusvariante ning isikupäraseid teostusvõimalusi;
3) rakendab loomisel, uurimisel ja kunsti ning visuaalse kultuuri tarbimisel infokommunikatsiooni vahendeid;
4) esitleb enda loovtööde tulemusi ja põhjendab valikuid, tõlgendab kaaslaste loovtöid;
5) rakendab loomisel, uurimisel, kunsti ning visuaalse kultuuri tarbimisel infokommunikatsiooni vahendeid;
6) leiab teadlikult traditsioonilisi või uusi meediume kasutades erinevaid lahendusi, kuidas väljendada oma mõtteid ja teadmisi, kasutab sihipäraselt tasapinnalise, ruumilise ja ajalise loomingu väljendusvahendeid ning kompositsiooni põhimõtteid;
7) analüüsib ruumilist keskkonda ja disainiobjekte eesmärgipärasuse, uuenduslikkuse, ökoloogilisuse, esteetilisuse ja eetilisuse seisukohast, mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida probleemile uus ning parem lahendus;
8) arutleb visuaalse kultuuri avaldumisvormide, sümbolite ja kultuuriliste märkide üle, hindab virtuaalset keskkonda eetilisuse ja turvalisuse seisukohast.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste isikupära ning koostööoskusi. Oluline on õpilase töösse suhtumine ning kaasatöötamine.
Hindamise aluseks on õpilase areng õppetegevuse käigus, loomingulisus ja suhtumine õppetöösse.

Hindamisel arvestatakse:
1. Teemale vastavus ja loominguline lähenemine sellele.
2. Kompositsiooni väljenduslikkus.
3. Meeleolu edastamine värvidega.
4. Figuuride dünaamika; lihtsate proportsioonireeglite arvestamine
5. Töö korrektsus.
Õpilane peab oma töö esitama tähtajaliselt. Kui õpilasel õppevahendid puuduvad, teeb ta töö õpetajaga kokkulepitud ajal järele.

Konsultatsioon kunstis teisipäeval 8. tund, ruum 203

Põhikooli lõpetamisel või õpilase koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis.

Märge "AR" / Hinne "5"
ˇ töövahendid alati kaasas
ˇ jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
ˇ oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitud
ˇ kavandab iseseisvalt töö, viib selle lõpuni
ˇ töö puhas ja korrektne ning teemast lähtuv
ˇ valmistöö ( ei ole valget paberipinda ) õigeaegselt esitatud

Märge "AR" / Hinne "4"
ˇ töövahendid alati kaasas
ˇ jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
ˇ vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
ˇ töö ei ole puhas ja korrektne, on teemast lähtuv
ˇ valmistöö ( ei ole valget paberipinda ) õigeaegselt esitatud

Märge "AR" / Hinne "3"
ˇ õppevahendid aeg-ajalt kodus
ˇ suhtumine töösse huvitu
ˇ töö ei ole korrektselt teostatud, kuid teemast lähtuv
ˇ valmistöö ( ei ole valget paberipinda ) on õigeaegselt esitatud

Märge "MA" / Hinne "2"
ˇ õppevahendid pidevalt kodus
ˇ õppeülesanded poolikult täidetud
ˇ suhtumine töösse huvitu
ˇ puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas

Märge "MA" / Hinne "1"
ˇ õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
ˇ puuduvad töövahendid
ˇ õpilane puudub põhjuseta ning vastava õppetunni materjal on omandamata
. ei käi tööd konsultatsioonitunnis tegemas.
. töö esitamata!