Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13348 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kunst: 8b, 8c, 8d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ene Pidmann

kunstiõpetuse õpetaja

Kontakt: Ene.Pidmann@nooruse.edu.ee

Loodud: 15. september 2021. a. kell 11.13
Muudetud: 21. oktoober 2021. a. kell 16.02

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane:
1) oskab loomingulises tegevuses, uurimise ja refleksiooni käigus kasutada loova ja kriitilise mõtlemise ning probleemi lahendamise oskusi;
2) tunnetab ja arendab oma loomingulisi võimeid, väärtustab isikupära ja erinevaid lahendusi;
3) õpib tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstitöid, rakendades õpitud teadmisi ja oskusi;
4) eksperimenteerib mõtete, mõistete, vahendite, materjalide ning tehnikatega;
5) töötab iseseisvalt ja teeb koostööd kaaslastega;
6) rakendab omandatud oskusi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;
7) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti;
8) seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut;
9) mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt, teadvustab kultuurilist mitmekesisust ja kunsti rolli ühiskonnas;
10) väljendab oma arvamusi ja teadmisi suuliselt, kasutades (kunsti)oskussõnavara;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. õppenädal, 01.-03.09.2021
Sissejuhatus ainesse. Tutvumine ainekaartiga - teemad, töövahendid, eesmärgid, oskused, nõudmised, hindamine.
Joonegraafika. Joonestamine. Individuaalne töö.
Töövahendid: paber A 4, harilik pliiats, pikem joonlaud ja kustutuskumm.

2. õppenädal, 08.-10.09.2021
Joonegraafika joonestamine ja kujundamine. Individuaalne töö.
Töövahendid: paber A 4, harilik pliiats, pikem joonlaud, kustutuskumm ja viltpliiatsid.


3. õppenädal, 15.-17.09.2021
Joonestamine ja kujundamisõpetus.
Joonegraafika joonestamine ja kujundamine. Individuaalne töö.
Töövahendid: paber A 4, pikem joonlaud ja viltpliiatsid.

4. õppenädal, 22.-24.09.2021
Joonestamine ja kujundamisõpetus.
Joonegraafika joonestamine ja kujundamine. Individuaalne töö.
Töövahendid: paber A 4, pikem joonlaud ja viltpliiatsid.
-----------------------
5. õppenädal, 29.09.-01.10.2021
Kujutamisõpetus.
Lõiming kirjandustundidega. Saarlus - Saaremaalt pärit luuletajate luuletuste illustreerimine.
Alusjoonis luuletuse illustratsioonile.
Töövahendid: paber A4, harilik, kustutuskumm ja värvipliiatsid.

6. õppenädal, 06.-08.10.2021
Kujundamisõpetus.
Lõiming kirjandustundidega. Saarlus - Saaremaalt pärit luuletajate luuletuste illustreerimine.
Alusjoonise kujundamine.
Töövahendid: paber A4, kustutuskumm ja värvipliiatsid.


7. õppenädal, 13.-15.10.2021
Kujundamisõpetus.
Lõiming kirjandustundidega. Saarlus - Saaremaalt pärit luuletajate luuletuste illustreerimine.
Alusjoonise kujundamine.
Töövahendid: paber A4, kustutuskumm ja värvipliiatsid.

-------------------------------------------------------------

8.õppenädal. 20.-24.10.2021
Joonestamise ja perspektiiviõpetus
Kahe koondumispunktiga perspektiiv.
Geomeetrilised kujundid: risttahukad, kuubid, silindrid
Praktiline töö.
Töövahendid: paber A3 või A4, harilik pliiats, joonlaud, sirkel, kustutuskumm.

9. õppenädal, 27.-29.10.2021
Vaheaeg

10. õppenädal, 03.-05.11.2021
Joonestamise ja perspektiiviõpetus
Kahe koondumispunktiga perspektiiv.
Geomeetrilised kujundid: risttahukad, kuubid, silindrid
Praktiline töö.
Töövahendid: paber A3 või A4, harilik pliiats, joonlaud, sirkel, kustutuskumm.


11. õppenädal, 10.-12.11.2021
Kujundamis- ja perspektiiviõpetus
Kahe koondumispunktiga perspektiiv.
Geomeetrilised kujundid: risttahukad, kuubid, silindrid värvimine 3-mõõtmeliselt
Praktiline töö.
Töövahendid: paber A3 või A4, joonlaud, sirkel, värvipliiatsid, kustutuskumm.

12. õppenädal, 17.-19.11.2021
Kujundamis- ja perspektiiviõpetus
Kahe koondumispunktiga perspektiiv.
Geomeetrilised kujundid: risttahukad, kuubid, silindrid värvimine 3-mõõtmeliselt
Praktiline töö.
Töövahendid: paber A3 või A4, joonlaud, sirkel, värvipliiatsid, kustutuskumm.

-----------------------------------------------------

13. õppenädal, 24.-26.11.2021
Maaliõpetus- visuaalse kujutava kunsti liik.
Eesti maalikunstnikud. Teooria. Kunstiõpetuse vihik. Slaidiprogramm.
Tuntud kunstnike tööde jäljendamine. Konrad Mägi, Heiki Trilla e Navitrolla
Pildi järgi kujutamine.
Alusjoonis.
Töövahendid: paber A 4, harilik pliiats, kustutuskumm.

14. õppenädal, 01.-03.12.2021
Maaliõpetus- visuaalse kujutava kunsti liik.
Eesti maalikunstnikud. Teooria. Kunstiõpetuse vihik. Slaidiprogramm.
Tuntud kunstnike tööde jäljendamine. Konrad Mägi, Heiki Trilla e Navitrolla
Pildi järgi kujutamine.
Alusjoonise lõpetamine, selle kujundamine.
Töövahendid: paber A 4, harilik pliiats, kustutuskumm, guaššvärvid, pintslid, veetops, segamisalus.

15. õppenädal, 08.-10.12.2021
Maaliõpetus- visuaalse kujutava kunsti liik.
Eesti maalikunstnikud. Teooria. Kunstiõpetuse vihik. Slaidiprogramm.
Tuntud kunstnike tööde jäljendamine. Konrad Mägi, Heiki Trilla e Navitrolla
Pildi järgi kujutamine.
Alusjoonise lõpetamine, selle kujundamine.
Töövahendid: paber A 4, guaššvärvid, pintslid, veetops, segamisalus.

16. õppenädal, 15.-17.12.2021
Maaliõpetus.
Eesti maalikunstnikud.
Visuaalse kunsti liik - maal.
Tuntud kunstnike tööde jäljendamine.
Pildi järgi kujutamine ja kujundamine. Konrad Mägi, Heiki Trilla e Navitrolla
Töö lõpetamine.
Mõisted: maal, maalilisus, värvitoonid.
Töövahendid: guaššvärvid, pintslid, segamisalus, veetops, paber pintslite ja laua puhastamiseks.
------------------------------------------------------------
17.-19 õppenädal,
Vaheaeg.
--------------------------------------

Graafika.
Teooria. Kunstiõpetuse vihik. Näited - slaidiprogramm
Eesti kuulsate graafikute tööde järgi oma töö kujutamine - Kristjan Raud ja Günther Reindorff.
Alusjoonis tööle.
Töövahendid: paber 4, harilik pliiats, kustutuskumm

Graafikaõpetus
Alusjoonise lõpetamine ja selle kujundamine. Töö teostus kas musta värvipliiatsiga toonides või musta viltpliiatsiga joonte ja täppidega kujundades.
Töövahendiks must värvipliiats või joonega kujundades must viltpliiats.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) teab Eesti kunsti- ja kultuuriobjekte ning kunstnikke;
2) otsib ja arendab erinevaid lahendusvariante ning isikupäraseid teostusvõimalusi oma loomingu kujutamisel;
3) rakendab loomisel, uurimisel ja kunsti ning visuaalkultuuri tarbimisel infokommunikatsiooni vahendeid;
4) väljendab oma mõtteid ja teadmisi, kasutab sihipäraselt tasapinnalise ja ruumilise loomingu väljendusvahendeid ning kompositsiooni põhimõtteid;
5) mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida probleemile uus ning parem lahendus;

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste isikupära ning koostööoskusi.
Hindamise aluseks on õpilase areng õppetegevuse käigus, loomingulisus ja suhtumine õppetöösse.

Hindamisel arvestatakse:
1. Teemale vastavus ja loominguline lähenemine sellele.
2. Kompositsiooni väljenduslikkus.
3. Meeleolu edastamine värvidega.
4. Figuuride dünaamika; lihtsate proportsioonireeglite arvestamine
5. Töö korrektsus.
6. Õpilane oskab ja teab joonestamise võtteid.
7. Tunnitööd - õpilane töötab terve tund kaasa.

Õpilane peab oma töö esitama tähtajaliselt. Kui õpilasel õppevahendid puuduvad, teeb ta töö konsultatsioonitunnis või õpetajaga kokkulepitud ajal järele.

Hindamine:
*Kunstiõpetus kui loovaine hindamine on individuaalne, arvestab iga õpilase võimeid ja arengut.
*Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja oskuste rakendamist iseseisvas praktilises töös, valminud kunstiteost tervikuna.
*Hindamise aluseks on õpilase areng õppetegevuse käigus, loomingulisus ja suhtumine õppetöösse.

Konsultatsioon kunstis teisipäeval 8. tund, ruum 227

Õppeperioodis rakendatakse järgmisi hinnanguid: arvestatud „AR”, mittearvestatud „MA”.
Arvestuse saab õpilane positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral.
Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märked: MA, KH - kujundav hindamine) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul.
Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis.

Märge "AR" / Hinne "5"
ˇ töövahendid alati kaasas
ˇ jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt, ei jutusta!
ˇ oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitud
ˇ kavandab iseseisvalt töö, viib selle lõpuni
ˇ töö puhas ja korrektne ning teemast lähtuv
ˇ valmistöö ( ei ole valget paberipinda ) õigeaegselt esitatud

Märge "AR" / Hinne "4"
ˇ töövahendid alati kaasas
ˇ jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
ˇ vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
ˇ töö ei ole puhas ja korrektne, on teemast lähtuv
ˇ valmistöö ( ei ole valget paberipinda ) õigeaegselt esitatud

Märge "AR" / Hinne "3"
ˇ õppevahendid aeg-ajalt kodus
ˇ suhtumine töösse huvitu
ˇ töö ei ole korrektselt teostatud, kuid teemast lähtuv
ˇ valmistöö ( ei ole valget paberipinda ) on õigeaegselt esitatud

Märge "MA" / Hinne "2"
ˇ õppevahendid pidevalt kodus
ˇ õppeülesanded poolikult täidetud
ˇ suhtumine töösse huvitu
ˇ puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas

Märge "MA" / Hinne "1"
ˇ õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
ˇ puuduvad töövahendid
ˇ õpilane puudub põhjuseta ning vastava õppetunni materjal on omandamata
. ei käi tööd konsultatsioonitunnis tegemas.