Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13348 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kunst: 7a, 7b, 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ene Pidmann

kunstiõpetuse õpetaja

Kontakt: Ene.Pidmann@nooruse.edu.ee

Loodud: 14. september 2021. a. kell 14.58
Muudetud: 14. september 2021. a. kell 14.58

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane:
1) oskab loomingulises tegevuses, uurimise ja refleksiooni käigus kasutada loova ja kriitilise mõtlemise ning probleemi lahendamise oskusi;
2) tunnetab ja arendab oma loomingulisi võimeid, väärtustab isikupära ja erinevaid lahendusi;
3) õpib tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstitöid, rakendades õpitud teadmisi ja oskusi;
4) eksperimenteerib mõtete, mõistete, vahendite, materjalide ning tehnikatega;
5) töötab iseseisvalt ja teeb koostööd kaaslastega;
6) rakendab omandatud oskusi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;
7) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti;
8) seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut;
9) mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt, teadvustab kultuurilist mitmekesisust ja kunsti rolli ühiskonnas;
10) väljendab oma arvamusi ja teadmisi suuliselt, kasutades (kunsti)oskussõnavara;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. õppenädal, 02.-03.09.2021
Sissejuhatus ainesse. Tutvumine ainekaardiga - teemad, töövahendid, eesmärgid, oskused, nõudmised, hindamine.
Praktiline töö - joonestamine.
Joonegraafika.

2. õppenädal, 09.-10.09.2021
Joonestamine.
Joonegraafika töö jätkamine.

3. õppenädal, 16-17.09.2021
Joonestamine.
Joonegraafika töö jätkamine.

4. õppenädal, 23.-24.09.2021
Joonestamine.
Joonegraafika töö jätkamine.

5. õppenädal, 30.09-01.10.2021
Joonestamine.
Joonegraafika töö lõpetamine.
------------------------------------------
6. õppenädal, 07.-08.10.2021
Visuaalne kujutav kunst. Kujutava kunsti liigid.
Teooria kunstiõpetuse kaustikusse.
Slaidiprogramm.
-----------------------------------------
7. õppenädal, 14.-15.10.2021
Värvusõpetus.
Teooria.
Kunstiõpetuse vihik.

8. õppenädal, 21.-22.10.2021
Värvusõpetus.
Praktiline värvide segamine.
Kaasa paber A 4, guaššvärvid, pintslid, veetops, segamisalus, lauakate ja lapp.


9. õppenädal, 28.-30.10.2020
Vaheaeg

10. õppenädal, 04.-05.11.2021
Värvusõpetus.
Praktiline värvide segamine.
Kaasa paber A 4, guaššvärvid, pintslid, veetops, segamisalus, lauakate ja lapp.

-----------------------------------------------
11. õppenädal, 11.-12.11.2021
Perspektiiviõpetus.
Teooria.
Kunstiõpetuse vihik.

12. õppenädal, 18.-19.11.2021
Perspektiiviõpetus.
Ühe koondumispunktiga perspektiiv.
Kaasa paber A 4, pikem joonlaud, värvipliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja.

13. õppenädal, 25.-26.11.2021
Perspektiiviõpetus.
Praktiline joonestamine. Ühe koondumispunktiga perspektiiv.
Töö jätkamine.

14. õppenädal, 02.-03.12.2021
Perspektiiviõpetus.
Praktiline joonestamine. Ühe koondumispunktiga perspektiiv.
Kaasa paber A 4, pikem joonlaud, värvipliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja.
------------------------------
15. õppenädal, 09.-10.12.2021
Vormiõpetus.
Teooria.
Ümarvormide joonistamine.
Kaasa paber A 4, värvipliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja.

16. õppenädal, 16.-17.12.2021
Vormiõpetus.
Teooria.
Ümarvormide joonistamine.
Kaasa paber A 4, värvipliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja.

17.- 19. õppenädal, 23.12.2021-08.01.2022
Vaheaeg

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) teab Eesti kunsti- ja kultuuriobjekte ning kunstnikke;
2) otsib ja arendab erinevaid lahendusvariante ning isikupäraseid teostusvõimalusi oma loomingu kujutamisel;
3) rakendab loomisel, uurimisel ja kunsti ning visuaalkultuuri tarbimisel infokommunikatsiooni vahendeid;
4) väljendab oma mõtteid ja teadmisi, kasutab sihipäraselt tasapinnalise ja ruumilise loomingu väljendusvahendeid ning kompositsiooni põhimõtteid;
5) mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida probleemile uus ning parem lahendus.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja väärtustada õpilaste isikupära ning koostööoskusi. Võimaluste piires eelistatakse õpilase tööle suuliste hinnangute andmist ja positiivse üldhindega hindamist õppeveerandi lõpus. Oluline on õpilase töösse suhtumine ning kaasatöötamine.

Hindamisel arvestatakse:
1. Teemale vastavus ja loominguline lähenemine sellele.
2. Kompositsiooni väljenduslikkus.
3. Meeleolu edastamine värvidega, värvitoonide segamine.
4. Figuuride dünaamika; lihtsate proportsioonireeglite arvestamine
5. Töö korrektsus.
6. Töö on lõpetatud.
7.Kaasa töötamist tunnis.

Õpilane peab oma töö esitama tähtajaliselt. Kui õpilasel õppevahendid puuduvad, teeb ta töö õpetajaga kokkulepitud ajal järele. Konsultatsioon kunstis teisipäev 8. tund, ruum 203

Hindamine:
Kunstiõpetus kui loovaine hindamine on individuaalne, arvestab iga õpilase võimeid ja arengut.
*Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja oskuste rakendamist iseseisvas praktilises töös, valminud kunstiteost tervikuna.
*Hindamise aluseks on õpilase areng õppetegevuse käigus, loomingulisus ja suhtumine õppetöösse.

Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis.

Märge "AR" / Hinne "5"
ˇ töövahendid alati kaasas
ˇ jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
ˇ oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitud
ˇ kavandab iseseisvalt töö, viib selle lõpuni
ˇ töö puhas ja korrektne ning teemast lähtuv
ˇ valmistöö ( ei ole valget paberipinda ) õigeaegselt esitatud

Märge "AR" / Hinne "4"
ˇ töövahendid alati kaasas
ˇ jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
ˇ vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
ˇ töö ei ole puhas ja korrektne, on teemast lähtuv
ˇ valmistöö ( ei ole valget paberipinda ) õigeaegselt esitatud

Märge "AR" / Hinne "3"
ˇ õppevahendid aeg-ajalt kodus
ˇ suhtumine töösse huvitu
ˇ töö ei ole korrektselt teostatud, kuid teemast lähtuv
ˇ valmistöö ( ei ole valget paberipinda ) on õigeaegselt esitatud

Märge "MA" / Hinne "2"
ˇ õppevahendid pidevalt kodus
ˇ õppeülesanded poolikult täidetud
ˇ suhtumine töösse huvitu
ˇ puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas

Märge "MA" / Hinne "1"
ˇ õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
ˇ puuduvad töövahendid
ˇ õpilane puudub põhjuseta ning vastava õppetunni materjal on omandamata
. ei käi tööd konsultatsioonitunnis tegemas.