Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13348 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Käsitöö ja kodundus: 7a T, 7c T prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ene Pidmann

kunstiõpetuse õpetaja

Kontakt: Ene.Pidmann@nooruse.edu.ee

Loodud: 14. september 2021. a. kell 13.15
Muudetud: 16. september 2021. a. kell 09.44

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane:
* tunneb rõõmu üksi ja koos teistega töötegemisest;
* tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ning töövahendeid, järgib seejuures ohutusnõudeid ja hoiab korras töökoha;
* omandab oskuse iseseisvalt mõelda, töötada, otsustada, hinnata oma tööd kriitiliselt;
* leiab ideid ning oskab neid esitleda;
* saab aru tööjuhenditest ja selgitavatest joonistest;
* tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite;
* teab tervisliku toitumise põhialuseid;
* tunneb oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioone

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2. õppenädal, 07.-08.09.2021
Sissejuhatus ainesse.
Tagasiside eelmisest õppeaastast
Õppeaasta jooksul läbivate teemade, töövahendite ja materjalide tutvustus. Ainekaardi tutvustamine. Ohutus ja kord käsitöö tunnis.
Tikkimine. Vihiku täitmine.

3. õppenädal, 14.-15.09.2021
Eelmise nädala tikkimise tunnitöö jätkamine.

4. õppenädal, 21-22.09.2021
Tikkimine.

5. õppenädal, 28.-29..09.2021
Tikkimistöö lõpetamine.

6. õppenädal, 05.-06.10.2021
Kodundus.
Praktiline toiduvalmistamine.

7. õppenädal, 12.-13.10.2021
Ringselt kudumine.

8. õppenädal, 19.-20.10.2021
Kinda randme soonikkoes kudumine.

9. õppenädal, 26.-27.10.2021
Vaheaeg

10. õppenädal, 02.-03.11.2021
Kudumine.
Esimesel kindal on ranne soonikkoes valmis .

11. õppenädal, 09.-10.11.2021
Kudumine.
Teisele kindale randme kudumine soonikkoes.

12. õppenädal, 16.-17.11.2021
Kudumine.
Teisel kindal on ranne soonikkoes valmis .

13. õppenädal, 23.-24.11.2021
Mustripinna kudumise esimesel kindal.

14. õppenädal, 30.11-01.12.2021
Mustripinna kudumise esimesel kindal pöidla avani.

15. õppenädal, 07.-08.12.2021
Kudumine.
Pöidla-ava kudumine ja mustripinna kudumise jätkamine esimesel kindal.

16. õppenädal, 14.-15.12.2021
Kodundus

17.õppenädal, 21.12.2020
Voltimine.

18.-19.õppenädal 23.12.2021-09.01.2022
Vaheaeg

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
* kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid;
* oskab kavandamisel kasutada ainekirjandust ja teabeallikaid.
* seostab käsitöölõnga jämedust töövahendiga;
* järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha;
* hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust;
* koob ringselt sokid;
* tikib kaherealisi pisteid;
* kasutab mõõtenõusid ja kaalu ning oskab teisendada mahu- ja massiühikuid;
* valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades;
* valmistab lihtsamaid tervislikke toite, kasutades levinumaid toiduaineid ning külm- ja kuumtöötlemistehnikaid;
* lepib kaaslastega kokku tööjaotuse, täidab ülesande, hindab rühma töötulemust ja igaühe rolli tulemuse saavutamisel;
* järgib köögis töötades hügieenireegleid.
* katab toidukorra järgi laua, valides ning paigutades sobiva lauapesu, -nõud ja -kaunistused, ning hindab laua ja toitude kujundust;
* peab kinni üldtuntud lauakommetest;

Hindamine üles

Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel.

Õppeperioodis rakendatakse järgmisi hinnanguid: arvestatud „AR”, mittearvestatud „MA”.
Arvestuse saab õpilane positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral.
Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märked: MA, KH - kujundav hindamine) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul.

Konsultatsioon käsitöös teisipäeval 15.00- 15.45; kabinet 203 või kui aeg ei ole õpilasele sobiv, siis kokkuleppel õpetajaga

KG kodukord punkt 3.4.:
Tunnis mitte kaasatöötamise ja tunniks vajalike (õppe)vahendite puudumise korral määrab aineõpetaja õpilasele uue aja ja ülesande läbitud teema järeletegemiseks.

Tunnist põhjusteta puudumise korral või käsitöötunnis vajalike töövahendite puudumise tõttu tegemata jäänud õpitegevuse (MA) teeb õpilane järgi konsultatsioonitunni ajal, mille sooritamise korral saab ta ka arvestuse. Konsultatsioonist põhjuseta puudumise korral MA, mida saab parandada ainult järgmise konsultatsioonitunni ajal.

Õpitulemuste omandamise hindamisel on oluline nii õpetaja sõnaline hinnang, hinne kui ka õpilase enda hinnang oma tööle. Hindamisel ei eelistata andekust, vaid õpilaste püüdlikkust, osalemist õppeprotsessis, suhtumist õppeainesse ja teoreetilisi teadmisi.
Õpilane kaasatakse hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel hinnata ning tõsta õpimotivatsiooni.

Hinnatakse kogu tööprotsessi:

• kavandamist ja planeerimist (originaalsust, iseseisvust, oskust põhjendada tehtud otsuseid/valikuid);
• valmistamist (materjalide ja töövahendite kasutamise oskust, omandatud teadmiste kasutamist praktikas, tööohutusnõuete ja hügieenireeglite järgimist, iseseisvust, koostööoskust);
• töö tulemust (kavandatu õnnestumist, viimistlust/kvaliteeti, töö õigeaegset valmimist, esitlemise oskust);
• õpilase arengut, püüdlikkust, kodukorra täitmist.

Poolaasta jooksul hinnatakse (AR):
- Tunnitöö arvestus = suhtumine töösse tunnis + koduse ülesande täitmine + tunnis valmistatava töö tulemus
- Valminud praktiline ese -sall, nukk, kott

Õpitulemused:
Õpilane
* oskab kavandamisel kasutada ainekirjandust ja teabeallikaid;
* järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha;
* hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust;
* seostab käsitöölõnga jämedust töövahendiga;
* oskab lugeda kudumise ja heegeldamise tingmärke ja selle järgi ka kududa pitsilist koepinda ning heegeldada
* koob ja heegeldab skeemi järgi;
* kavandab ja planeerib oma lõputööd.


Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis.

Märge "AR" / Hinne "5"
· töövahendid alati kaasas
· jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
· kindlad teadmised läbivõetud õppematerjali piires
· oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitud töövõtteid
· kavandab iseseisvalt töö, viib selle lõpuni
· töö puhas ja korrektne
· töö alati viimistletud

Märge "AR" / Hinne "4"
· töös esineb üksikuid vigu
· vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
· kavandab töö õpetaja abiga, kuid viib selle iseseisvalt lõpuni
· vajab eelnevalt õpitud töövõtete ülekordamist
· viimistlus pole täiuslik

Märge "AR" / Hinne "3"
· õppevahendid aeg-ajalt kodus
· suhtumine töösse huvitu
· tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
· töö viimistletud halvasti või poolikult
· väga nõrga õpilase puhul iga väikseima edusammu eest

Märge "MA" / Hinne "2"
· õppevahendid pidevalt kodus
· õppeülesanded poolikult täidetud
· tööproovid osaliselt tegemata, esitamata või viimistlemata
· suhtumine töösse huvitu
· puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas

Märge "MA" / Hinne "1"
· õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
· puuduvad töövahendid
· õpilane puudub põhjuseta ning vastava õppetunni materjal on omandamata
· nõutud tööproovid või praktiline töö on esitamata õpilaste sisekorraeeskirjad punkt 3.5.: