Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13348 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Eesti keel: 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heidi Truu

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: Heidi.Truu@nooruse.edu.ee

Loodud: 13. september 2021. a. kell 13.34
Muudetud: 13. september 2021. a. kell 13.34

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Eesti keele õpetus taotleb, et õpilane
* austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat;
* arendab kriitilist mõtlemist ja analüüsioskust;
* väärtustab head keeleoskust eneseväljendus- ja suhtlusvahendina;
* arendab suulist ja kirjalikku väljendusoskust;
* arendab kirjutamisoskust;
* orienteerub tekstiliikides;
* õpib kirjutama eri liiki tekste;
* oskab hankida teavet erinevatest allikatest: harjub kasutama sõnaraamatuid, teatmeteoseid, käsiraamatuid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal -3.-5. sept
1.Sissejuhatus ainesse. Suuline ja kirjalik suhtlemine. Kirjandi ettevalmistus
2. Õigekirja ( häälikuühendi, i ja j ) kordamine
2. nädal -7.-11. sept
1.Klassikirjand
2.Tegusõna pöördelised vormid ja ajad

3. nädal-14.-18. sept
1.Kõneviisid
2. Kõneviisid

4. nädal -21.-25. sept
1.Tegumoed ja kõne.
2.Spordipäev

5. nädal -28.sept-2. okt
1. Tegusõna käändelised vormid
2.Tegusõna põhivormid

6. nädal -5.-6. okt
1.Kordamine
2. Hindeline töö tegusõnale

7. nädal -12.-16. okt
1.Mis on lause?
2. Täiend

8. nädal -26.-30. okt
1.Lause pealiikmed alus ja öeldis
2.Sihitis

9. nädal -2.-6. nov
1.Öeldistäide
2.Määrus

10. nädal -9.-13. nov
1.Määrus
2. Kokkuvõte lauseliikmetest

11. nädal -16.-20. nov
1.Töö lauseliikmetele
2.Kirjalik suhtlus ja kirjutamise etapid

12. nädal -23.-27. nov
1.Arutlev kirjand
2. Arutlev kirjand

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Oskab suhelda suuliselt ja kirjalikult. Tunneb tegusõna vormistikku. Teab lauseliikmeid lauseliikmeid.Oskab kirjutada arutlevat kirjandit.

Hindamine üles

Õpilane saab veerandi jooksul vähemalt viis hinnet:
1. Etteütlus
2. Tunnikontroll
3. Kirjand
4.Lisaks tunni- ja kodutööd

Tunnikontrolli hindamisel on aluseks punktisüsteem:
90-100% hinne "5"
75-89% hinne "4"
50-74% hinne "3"
20-49% hinne "2"
... 19% hinne "1"

Etteütluse hindamisel on aluseks vigade arv:
5" - 0-2 viga
"4" - 3-5 viga
"3" - 6-8 viga
"2" - 9-11 viga
"1" - vigu rohkem kui 11

Kirjand:
"5" Tekst vastab teemale, on üldistusjõuline ja isikupärane, sünavara ulatuslik ja mitmekülgne, on liigendatud tervik, ülesehitus loogiline, 0-4 kirjaviga
"4" Tekst vastab teemale, mõtted on esitatud selgelt, sõnavara ja lausestus ühekülgsed, ülesehitus loogiline, kuid esineb liigendusvigu, 5-7 õigekirjaviga
"3" Tekst vastab teemale, kuid on üldsõnaline, mõtted on esitatud arusaadavalt, sõnavara ühekülgne, esineb lausestusraskusi, ülesehituses on vastuolud, 8-10 õigekirjaviga
"2" Tekst vastab üldjoontes teemale, kuid mõtted on kohati seosetud ja ebaselged, sõnavara ja lausestus algelised, teksti ülesehituses on vastuolud, puudub mõni teksti osa
"1" Tekst ei vasta teemale

Konsultatsioon toimub kolmapäeviti kell 14.00-15.00 ruumis 300. Järelvastamine toimub kokkuleppel õpetajaga, järele saab vastata 10 õppepäeva jooksul pärast töö kättesaamist. Enne järelvastamist peab õpilane esitama ebaõnnestunud töö kohta nõuetekohase vigade paranduse.